کیمیای صنف دوازدهم

کیمیا صنف دوازدهم

فهرست درس کیمیا

 1. مقدمه
 2. فصل اول:
 3. تشکیل روابط کیمیاوی در مرکبات عضوی
 4. ساختمان الکترونیکی و سؤیه های انرژیکی کاربن
 5. ولانس کاربن و تشکیل رابطه
 6. هایبریدیزیشن
 7. خلاصه فصل اول
 8. سؤالات فصل اول
 9. فصل دوم:
 10. ساختمان مالیکولی
 11. فرمول مالیکولی
 12. فورمول های ساختمانی
 13. طرز نوشتن فورمول های ساختمانی
 14. ایزومیرها(Isomers)
 15. خلاصه فصل دوم
 16. سؤالات فصل دوم
 17. فصل سوم:
 18. طبقه بندی مرکبات عضوی
 19. معلومات عمومی
 20. صنف بندی هایدروکاربن ها
 21. گروپ های وظیفه یی در هایدروکاربن ها
 22. سلسله هومولوگ الکان ها
 23. مرکبات عضوی و گروپ های وظیفه یی(مشتقات هایدرو کاربن ها)
 24. مرکبات عضوی با گروپ های وظیفه یی
 25. خلاصه فصل سوم
 26. سؤالات و تمرین فصل سوم
 27. فصل چهارم:
 28. الکان ها و سایکلو الکان ها
 29. الکان ها (Alkanes)
 30. مرکبات حلقوی(سایکلو الکان ها)
 31. خلاصه فصل چهارم
 32. سؤالات فصل چهارم
 33. فصل پنجم:
 34. الکین ها و الکاین ها
 35. الکین ها
 36. الکاین ها(Alkynes)
 37. استیلین
 38. خلاصه فصل پنجم
 39. سؤالات فصل پنجم
 40. فصل ششم:
 41. مرکبات اروماتیک(Arenes)
 42. ساختمان بنزین
 43. نامگذاری مرکبات اروماتیک
 44. تعاملات هایدروکاربن های اروماتیک
 45. خلاصه فصل ششم
 46. سؤالات فصل ششم
 47. فصل هفتم:
 48. الکایل هلایدها
 49. الکایل هلایدها
 50. خلاصه فصل هفتم
 51. سؤالات و تمرین فصل هفتم
 52. فصل هشتم:
 53. الکول ها و ایترها
 54. الکول ها(Alcohols)
 55. ایترها(Ethers)
 56. خلاصه فصل هشتم
 57. سؤالات فصل هشتم
 58. فصل نهم:
 59. الدیهایدها و کیتون ها
 60. الدیهاید و کیتون (مرکبات گروپ کاربونیل)
 61. الدیهایدها
 62. کیتون ها(Ketones)
 63. خلاصه فصل نهم
 64. سؤالات فصل نهم
 65. فصل دهم:
 66. تیزاب های عضوی(کاربوکسلیک اسیدها)
 67. تیزاب های عضوی
 68. بعضی از کاربوکسلیک اسیدهای مهم
 69. خلاصه فصل دهم
 70. سؤالات فصل دهم
 71. فصل یازدهم:
 72. امین ها(Amines)
 73. ساختمان و صنف بندی امین ها
 74. امایدها(Amides)
 75. خلاصه فصل یازدهم
 76. سؤالات فصل یازدهم
 77. فصل دوازدهم:
 78. پولی میرهای طبیعی
 79. صنف بندی پولیمیرهای طبیعی
 80. قندها
 81. پروتین ها
 82. دی اکسی رایبوز نوکلیک اسید(D.N.A) و رایبوزنوکلیک اسید(R.N.A)
 83. خلاصه فصل دوازدهم
 84. سؤالات فصل دوازدهم
 85. فصل سیزدهم:
 86. پولی میرهای مصنوعی
 87. پولی میرهای جمعی مصنوعی
 88. پولی میرهای متراکم شده
 89. ساینس، تکنالوجی و اجتماع
 90. آلوده گی محیط زیست در اثر استعمال پولی میرهای مصنوعی
 91. خلاصۀ فصل سیزدهم
 92. سؤالات فصل سیزدهم
 93. مآخذ

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس زبان انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
کیمیای صنف دوازدهم

کیمیا صنف دوازدهم

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی