فلش کارت ابزارکانکور :

1- ایجاد فلش کارت ها از مضامین مکتب با استفاده از سیستم علمی لایتنر به منظور یادگیری سریع و جامع به صورت ماندگار و در حافظه بلند مدت . 

2 – تهیه فلش کارت ها توسط اساتید مسلکی به صورت کاملا جامع و کامل برای سهولت یادگیری 

فلش کارت ابزارکانکور

استفاده از فلش کارت ابزارکانکور :

برای استفاده از فلش کارت ها و دیگر امکانات ابزارکانکور باید اپلیکیشن ابزارکانکور را برروی موبایل خود نصب نمایید .

فلش کارت ابزارکانکور
فلش کارت ابزارکانکور