جغرافیه صنف دوازدهم

جغرافیه صنف دوازدهم

فهرست درس جغرافیه

 1. فصل اول: سرحدات و تشکیلات اداری

 2. درس اول: حدود اربعه و موقعیت
 3. درس دوم: سرحدات شمالی
 4. درس سوم: سرحدات شمال شرقی
 5. درس چهارم: سرحدات شرقی و جنوبی
 6. درس پنجم: سرحدات غربی
 7. درس ششم: تشکیلات اداری
 8. فصل دوم: نفوس و ترکیب قومی در افغانستان

 9. درس هفتم: نفوس و اهمیت آن در انکشاف کشور
 10. درس هشتم: احصائیه و توزیع جغرافیای نفوس
 11. درس نهم: رشد نفوس و اوسط عمر
 12. درس دهم: کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور
 13. درس یازدهم: مهاجرت های داخلی و خارجی و جا به جا شدن نفوس
 14. فصل سوم: دین و زبان

 15. درس دوازدهم: دین
 16. درس سیزدهم: زبان
 17. فصل چهارم: مواصلات و ارتباطات

 18. درس چهاردهم: اهمیت مواصلات
 19. درس پانزدهم: حمل و نقل زمینی
 20. درس شانزدهم: الف) چند نوع وسایل حمل و نقل زمینی را می شناسید؟
 21. درس هفدهم: ب) راجع به شاهراه های مهم کشور چه می دانید؟
 22. درس هجدهم: راجع به حمل و نقل هوایی چه می دانید؟
 23. درس نزدهم:الف) میدان های هوایی کشور
 24. درس بیستم: ارتباطات(Communication)
 25. درس بیست و یکم: ب) پست Post در افغانستان
 26. درس بیست و دوم: ج) تیلیفون و موبایل در افغانستان
 27. درس بیست و سوم: د) انترنت، ایمیل و فکس
 28. فصل پنجم: نفوس و نژاد

 29. درس بیست و چهارم: توزیع و تراکم نفوس در جهان
 30. درس بیست و پنجم: مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان
 31. درس بیست و ششم: مشکلات و کمبود نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان
 32. درس بیست و هفتم: مهاجرت ها و عوامل آن
 33. درس بیست و هشتم: مهاجرت های جهان و عواقب آن
 34. درس بیست و نهم: الف) نژادها
 35. درس سی ام: ب) تقسیمات جغرافیایی نژادها
 36. فصل ششم: ادیان و زبان های جهان

 37. درس سی و یکم: راجع به ادیان و آیین های مهم جهان چه می دانید؟
 38. درس سی و دوم: الف) دین اسلام
 39. درس سی و سوم: ب) راجع به دین مسیحیت چه می دانید؟
 40. درس سی و چهارم: ج) راجع به آیین تائوییزم Taoism و شنتوییزم چه می دانید؟
 41. درس سی و پنجم: د) راجع به آیین های بودایی و هندوییزم چه می دانید؟
 42. درس سی و ششم: زبان های مهم جهان
 43. درس سی و هفتم: الف) زبان عربی
 44. درس سی و هشتم: ب) زبان انگلیسی
 45. درس سی و نهم: ج) زبان لاتینی(فرانسوی، اسپانوی و پرتگالی)
 46. درس چهلم: د) زبان جرمنی
 47. درس چهل و یکم: هـ) راجع به زبان های چینایی، جاپانی و اندونیزیایی چه می دانید؟
 48. درس چهل و دوم: و) زبان بالتیک_لیتوانی و سلاوی
 49. درس چهل و سوم: ز) زبان هندی و اردو
 50. فصل هفتم: ارتباطات

 51. درس چهل و چهارم: ارتباطات و جهانی شدن
 52. درس چهل و پنجم: انواع عمدۀ وسایل ارتباطی یا (Telecommunication)
 53. درس چهل و ششم: پست Post در جهان
 54. درس چهل و هفتم: تیلیفون و مبایل در جهان
 55. درس چهل و هشتم: فکس Fax در سطح جهان
 56. درس چهل و نهم: انترنت و ایمل در سطح جهان
 57. درس پنجاهم: شبکه ماهواره یی
 58. فصل هشتم: مشکلات جهانی محیط زیست

 59. درس پنجاه و یکم: دود و گاز ناشی از مواد سوخت
 60. درس پنجاه و دوم: الف) وسایط نقلیه
 61. درس پنجاه و سوم: ب) تأثیر فابریکه ها بالای محیط زیست
 62. درس پنجاه و چهارم: زباله های صنعتی
 63. درس و پنجاه و پنجم: خطرهای نازک شدن طبقه اوزون
 64. درس پنجاه و ششم: الف) تخریش طبقۀ اوزون
 65. درس پنجاه و هفتم: قطع جنگلات
 66. اصطلاحات

 

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
جغرافیه صنف دوازدهم

جغرافیه صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی