تاریخ صنف دوازدهم

تاریخ صنف دوازدهم

فهرست درس تاریخ

 1. فصل اول: احیای مجدد افغانستان
 2. اهداف فصل اول
 3. درس اول: اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا
 4. درس دوم: احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی
 5. درس سوم: سوقیات نظامی احمد شاه بابا
 6. درس چهارم: جانشینان احمدشاه بابا – سلطنت تیمور شاه
 7. سلطنت زمان شاه(1793-1801 م)
 8. سلطنت شاه محمود ابدالی(1801-1804 م)
 9. درس پنجم: سلطنت اول شاه شجاع(1804-1809 م)
 10. سلطنت دوم شاه محمود(1809-1818 م)
 11. درس ششم: تجدید رقابت ها و اختلافات
 12. درس هفتم: انتقال قدرت و مداخلات(1818-1834م)
 13. درس هشتم: شاه شجاع و قیام ملی
 14. درس نهم: پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان
 15. درس دهم: سلطنت اول امیر شیر علی خان(1863-1866م)
 16. سلطنت امیر محمد افضل خان(1866-1867م)
 17. سلطنت امیر محمد اعظم خان(1867-1868م)
 18. درس یازدهم: سلطنت دوم امير شيرعلى خان(1868-1879 م)
 19. درس دوازدهم: سلطنت امیر محمد یعقوب خان(از ماه مارچ تا اکتوبر 1879 م)
 20. درس سیزدهم: تحکیم قدرت مرکزی(1880-1901 م)
 21. درس چهاردهم: عقد معاهدات
 22. درس پانزدهم: سلطنت امیر حبیب الله خان(1901-1919 م)
 23. درس شانزدهم: جنبش های مشروطیت
 24. بررسی فصل اول
 25. فصل دوم: از استرداد استقلال تا پایان نظام جمهوری(1919-1978م)
 26. اهداف فصل دوم
 27. درس هفدهم: پادشاهی امان الله خان و نقش او در استرداد استقلال کشور(فبروری 1919م . جنوری 1929 م)
 28. درس هجدهم: استرداد استقلال کشور و جبهات سه گانه نبرد
 29. درس نزدهم: اصلاحات و ریفورم(1921-1928 م)
 30. درس بیستم: سفر اروپایی شاه امان الله خان غازی 1927 م مطابق 1306 هـ.ش
 31. درس بیست و یکم: عکس العمل در برابر اصلاحات
 32. درس بیست و دوم: ختم بحران و تحکیم قدرت 1929 م مطابق 1308 هـ.ش
 33. درس بیست و سوم: ترتیب و تدوین اصول نامه
 34. درس بیست و چهارم: سلطنت محمد ظاهر شاه
 35. درس بیست و پنجم: اولین پلان پنج ساله(1956م مطابق 1335هـ.ش)
 36. درس بیست و ششم: دهۀ دیموکراسی(1343-1352هـ.ش)
 37. درس بیست و هفتم: عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت
 38. درس بیست و هشتم: کودتای 26 سرطان (1352هـ.ش)
 39. فصل دوم
 40. فصل سوم: کشورهای همجوار افغانستان
 41. اهداف فصل سوم
 42. درس بیست و نهم: جمهوری اسلامی پاکستان
 43. درس سی ام: جمهوری اسلامی ایران
 44. درس سی و یکم: جمهوری خلق چین
 45. درس سی و دوم: تاجیکستان
 46. درس سی و سوم: ازبکستان
 47. درس سی و چهارم: ترکمنستان
 48. بررسی فصل سوم
 49. فصل چهارم: رویدادهای مهم جهان در قرن بیستم
 50. اهداف فصل چهارم
 51. درس سی و پنجم: جنگ جهانی اول و علل آن
 52. درس سی و ششم: جنگ جهانی دوم
 53. درس سی و هفتم: حملۀ جاپان به هند و چین
 54. درس و سی و هشتم: تشکیل سازمان ملل متحد
 55. درس سی و نهم: تبدیل جاپان به یک قدرت صنعتی
 56. درس چهلم: فروپاشی اتحاد شوروی
 57. درس چهل و یکم: جمهوری فدرالی آلمان
 58. درس چهل و دوم: جمهوری فرانسه
 59. درس چهل و سوم: دولت شاهی انگلستان
 60. بررسی فصل چهارم

 

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
تاریخ صنف دوازدهم

تاریخ صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی