1- تدریس کلیه مضامین مکتب طبق نصاب تعلیمی وزارت معارف .

2- تدریس کتب مکتب به شیوه ای کاملا عصری توسط اساتید مسلکی .

3- تطبیق مواد های درسی بصورت منسجم طبق فصول مضامین مکتب در اپلیکیشن ابزارکانکور.

مشاهده نمونه ویدیوهای مکتب

نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو کیمیا صنف دوازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو جغرافیه صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو بیولوژی صنف یازدهم
ساختار سایتوپلازم بیولوژی صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو فزیک صنف دوازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو کیمیا صنف دهم
اتوم کیمیا صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ادبیات صنف دوازدهم
ادبیات دری صنف دوازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو بیولوژی صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو جغرافیه صنف دوازده