ریاضی صنف دوازدهم

ریاضی صنف دوازدهم

فهرست کتاب ریاضی صنف دوازدهم

 1. فصل اول: لیمت
 2. مفهوم لیمت
 3. لیمت طرف راست و طرف چپ
 4. خواص لمیت
 5. لیمت توابع نسبتی
 6. شکل مبهم
 7. اشکال مبهم (∞-∞)و(∞.0)
 8. اشکال مبهم
 9. لیمت توابع مثلثاتی
 10. متمادیت توابع
 11. خواص توابع متمادی
 12. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل اول
 13. فصل دوم: مشتق
 14. مشتقات
 15. مشتق یک تابع
 16. تعبیر هندسی مشتق
 17. قوانین مشتق
 18. مشتق تابع مرکب
 19. مشتق توابع مثلثاتی
 20. مشتقات ضمنی
 21. مشتقات مرتبه بلند
 22. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل دوم
 23. فصل سوم: موارد استعمال مشتق
 24. نقاط بحرانی یک تابع(اعظمی Maximum)و اصغری(Minimum)
 25. تعین نقطۀ انعطاف
 26. تحولات توابع درجه دوم
 27. مجانب های گراف توابع
 28. گراف توابع هوموگرافیک
 29. گراف تابع یک مجهولۀ درجه سوم
 30. قضیه Rolle
 31. قاعدۀ هوپیتال
 32. تطبیق نقاط بحرانی
 33. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل سوم
 34. فصل چهارم: انتیگرال ها
 35. مجموع ریمان
 36. مفهوم انتیگرال
 37. انتیگرال غیر معین
 38. خواص انتیگرال غیر معین
 39. انتیگرال معین
 40. خواص انتیگرال معین
 41. قضایای اساسی مشتق و انتیگرال
 42. انتیگرال گیری به طریقۀ تعویض
 43. انتیگرال به طریقۀ قسمی
 44. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل چهارم
 45. فصل پنجم: مشتق و انتیگرال توابع لوگاریتمی و اکسپوننشیل
 46. مشتق توابع اکسپوننشیل و لوگاریتمی
 47. مشتق توابع معکوس
 48. مشتق توابع معکوس مثلثاتی
 49. کسور قسمی
 50. انتیگرال های توابع اکسپوننشیل
 51. انتیگرال های توابع لوگاریتمی
 52. محاسبۀ انتیگرال توسط کسور قسمی
 53. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل پنجم
 54. فصل ششم: تطبیقات انتیگرال
 55. محاسبۀ مساحت محصور شده توسط یک منحنی
 56. محاسبۀ مساحت محصور شده توسط دو منحنی
 57. محاسبۀ حجم اجسام دورانی
 58. محاسبۀ طول قوس
 59. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل ششم
 60. فصل هفتم: احصائیه
 61. تابع توزیع احتمال
 62. آزمایش برنولی و توزیع دو جمله یی
 63. توزیع احتمال پواسن
 64. توزیع نورمال
 65. مساحت تحت منحنی توزیع نورمال و استاندارد کردن آن
 66. نمونه گیری
 67. توزیع اوسط نمونه
 68. قضیۀ لیمت مرکزی
 69. توزیع نمونۀ نسبت
 70. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل هفتم
 71. فصل هشتم: احتمالات
 72. فضای نمونۀ گسسته و پیوسته
 73. حوادث هم چانس
 74. احتمال فضاهای پیوسته
 75. احتمال مشروط
 76. اصل حاصل ضرب
 77. استقالیت حوادث اتفاقی
 78. نکات مهم و تمرینات عمومی فصل هشتم

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس زبان انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
ریاضی صنف دوازدهم

ریاضی صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی