فزیک صنف دوازدهم

فزیک صنف دوازدهم

 1. فهرست کتاب فزیک صنف دوازدهم
 2. فصل اول: اهتزازات و حرکت سادۀ هارمونیکی
 3. اهتزار مکمل و رقاصۀ ساده
 4. فریکونسی در حرکت سادۀ هارمونیکی چیست؟
 5. معادلۀ حرکت سادۀ هارمونیکی
 6. رابطۀ حرکت دایروی و حرکت سادۀ هارمونیکی
 7. فصل دوم: امواج و حرکت آنها
 8. امواج میخانیکی
 9. خصوصیت امواج
 10. انعکاس موج میخانیکی
 11. انکسار یا شکست موج میخانیکی
 12. تداخل
 13. امواج صوتی
 14. سرعت صوت
 15. شدت صوت
 16. امواج الکترومقناطیسی
 17. تعیین نمودن موقعیت شکل تداخلی نوارها
 18. تفرق(Diffraction)
 19. قطبی شدن نور
 20. فصل سوم: خواص میخانیکی ماده
 21. حالات ماده
 22. کثافت(Density)
 23. ارتجاعیت(Elasticity)
 24. فشار(Stress)
 25. طول و فشار
 26. فصل چهارم: خواص حرارتی مواد
 27. انتقال حرارت توسط هدایت
 28. معرفی درجه های حرارت
 29. انبساط حرارتی
 30. گرادینت درجۀ حرارت
 31. انتقال حرارت به واسطۀ جریان(کانوکشن)
 32. انتقال حرارت به وسیلۀ تشعشع(Radiation)
 33. مقادیری که بر روی جذب حرارت تأثیر می گذارد
 34. جسم سیاه مطلق
 35. قانون تشعشع
 36. قانون وین(Weins Law)
 37. قانون ستیفان-بولتزمن
 38. فصل پنجم: فزیک اتمی
 39. تابش جسم سیاه
 40. طیف اتمی(Atomic Spectrum)
 41. طیف جذبی(Obsorpation Spectrum)
 42. مودل اتمی تامسون
 43. مودل اتمی رادرفورد
 44. نظریۀ ماکس پلانک
 45. اثر فوتو الکتریک
 46. مودل اتومی بور
 47. شعاع ایکس(X)
 48. فرضیۀ (تیوری) کوانتم
 49. طبیعت دوگانۀ نور
 50. سرعت امواج دی بروگلی
 51. اصول عدم قطعیت هیزنبرگ
 52. فصل ششم: فزیک هسته
 53. اندازه و ساختار هسته
 54. ایزوتوپ یعنی چه؟
 55. پایداری هسته ها
 56. سطوح انرژی یا ترازهای انرژی هسته
 57. رادیواکتیو طبیعی
 58. متلاشی شدن همراه با خروج اشعۀ الفا (α)
 59. متلاشی شدن همراه با خروج اشعۀ بیتا (β)
 60. متلاشی شدن اشعۀ گاما (γ)
 61. نیم عمر مادۀ رادیواکتیو
 62. رادیواکتیو مصنوعی
 63. انشقاق هسته یی
 64. غنی سازی یوراینم
 65. تعامل زنجیری
 66. همجوشی یا گداز هسته یی
 67. ریکتور هسته یی
 68. بمب های هسته یی
 69. کاربرد ریکتور هسته یی

 

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
فزیک صنف دوازدهم

فزیک صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی